Georgia’s most unique ski destination which lies between Ushba and Tetnuldi mountains. Mestia town has access to two ski areas – Hatsvali and Tetnuldi. Mestia has direct ski lift link to Hatsvali ski area.